Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://eventi.findernet.com/.
 • Administratorem danych osobowych jest operator serwisu Finder ® SpA (dalej: Administrator) z siedzibą w Via Drubiaglio, 14-10040 ALMESE (TO) – Włochy, z którym można skontaktować się pod adresem: support@findernet.com.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane zgodnie z prawem
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych przez siebie usług i funkcjonalności za pośrednictwem serwisu https://eventi.findernet.com/.
 • Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celu, w jakim są one gromadzone. W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, w określonych przypadkach również NIP, REGON, nazwa oraz miejsce prowadzonej działalności, jak również dane zapisane w plikach cookies w tym IP użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 • Dane osobowe mogą być przetwarzana przez Administratora w następujących celach:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeni mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • kierowania drogą elektroniczną i/lub poprzez powiadomienia telefoniczne informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newslettera, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • zbierania danych geolokalizacyjnych, które pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do Użytkownika o ile Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym dana osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu, a po usunięciu konta przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newsletter oraz dane dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 • W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych przez Administratora.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 • Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  • zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem w tym podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne oraz podmiotom powiązanym z administratorem
  • podmiotom obsługującym płatności internetowe
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe
  • kancelariom prawnym
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

1. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 RODO zarejestrowany Użytkownik serwisu w każdej chwili posiada nieograniczony dostęp do:

 • wszystkich swoich danych osobowych przekazanych administratorowi
 • informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych zamieszczonych w Polityce Prywatności.

Niezarejestrowany Użytkownik serwisu, w celu otrzymania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator powinien skontaktować się z Administratorem: Finder.pl@findernet.com

2. Prawo do sprostowania danych

Prawo do sprostowania danych ma zastosowanie w sytuacji, gdy dane Użytkownika są nieprawidłowe, w szczególności, dlatego, że zostały one zebrane z błędami lub uległy zmianie. Prawo to obejmuje również możliwość uzupełnienia brakujących danych.

Zarejestrowany Użytkownik serwisu w każdej chwili może samodzielnie sprostować swoje dane osobowe w swoim Profilu.

Niezarejestrowany Użytkownik serwisu, w celu sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator powinien skontaktować się z Administratorem: Finder.pl@findernet.com

3. Prawo do usunięcia danych

Każdy Użytkownik zgodnie z art. 17 RODO może w każdej chwili złożyć wniosek z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, kierowany bezpośrednio do Administratora: Finder.pl@findernet.com

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może usunąć swoje konto. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych, o czym mowa powyżej. W przypadku usunięcia konta, Administrator po jego usunięciu przetwarza dane osobowe przez czas dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wniosek na adres Finder.pl@findernet.com

We wniosku należy wskazać zakres danych, który ma zostać ograniczony oraz uzasadnienie żądania. Prawo to przysługuje w szczególności wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, samo przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub dane przestały być już niezbędne Administratorowi, ale z przyczyn zależnych od Użytkownika nie mogą być usunięte.

5. Prawo do przenoszenia danych

Każdy Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora. W tym celu powinien zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udostepnienie danych. Wniosek należy kierować Na adres Finder.pl@findernet.com

We wniosku należy wskazać, czy dane mają być przekazane osobie, której one dotyczą czy innemu Administratorowi.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie, do danych przetwarzanych na mocy prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu skorzystania z przysługującego prawa Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wniosek na adres Finder.pl@findernet.com

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Prawo do wycofania zgody

Każdy Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wysyłki informacji marketingowej. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez:

 • aktywację linka znajdującego się w każdej wiadomości informacji marketingowej typu newsletter
 • złożenie wniosku do na adres e-mail Finder.pl@findernet.com

Administrator zastrzega jednak, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem.

8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, w szczególności wynikające z RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 • Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec naszych Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
 • Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji naszych Użytkowników.
 • Informacje uzyskane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowania naszych działań marketingowych do potrzeb i preferencji Użytkowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa osób wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez ich zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka plików cookie określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://eventi.findernet.com/ zapisanych w plikach cookie lub uzyskanych z wykorzystaniem podobnych narzędzi śledzących.

Administratorem danych osobowych jest operator serwisu Finder ® SpA (dalej: Administrator) z siedzibą w Via Drubiaglio, 14-10040 ALMESE (TO) – Włochy, z którym można skontaktować się pod adresem: support@findernet.com.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym Użytkownika, gdy Użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookie mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której Użytkownik w danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy.

Dostęp do informacji zgormadzonych w plikach cookie mogą uzyskać podmioty powiązane z Administratorem lub ściśle z nim współpracujące na mocy zawartych umów.

JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

W naszych systemach wykorzystywane są następujące pliki cookie:

 • niezbędne: niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu
 • statystyczne: niezbędne do doskonalenia jakość opcji zarządzania preferencjami i umożliwiają interakcję z zewnętrznymi sieciami i platformami dodatkowo pomagają one mierzyć ruch w serwisie.
 • analityczne: pozwalają badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników oraz analizować ich zachowania w serwisie, w tym także zapamiętywać ustawienia serwisu, w tym ułożenia poszczególnych elementów, wyglądu, rozmiarów czcionki, regionu, z którego następuje połączenie
 • marketingowe i reklamowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam do preferencji naszych Użytkowników oraz prowadzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych.

W serwisie wykorzystywane są zarówno pliki własne (pliki pochodzące bezpośrednio z Serwisu) oraz zewnętrzne (pliki pochodzą ze strony podmiotów trzecich).

CZAS PRZECHOWYWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Wykorzystywane przez nas pliki Cookie przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • niezbędne: pliki sesyjne – usuwane po opuszczenia strony internetowej
 • statystyczne: w zależności od konkretnego typu są przechowywane od 1 dnia do 2 lat
 • analityczne: pliki przechowywane 1 dzień od zapisania
 • marketingowe i reklamowe: w zależności od konkretnego typu są to pliki stałe lub przechowywane od 1 dnia do 2 lat.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików Cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookie przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.